neděle 23. července 2017

Archandělské esence

Pracuji  s Archandělskými esencemi zn. Auro-Soma.


Můžete je přijít vyzkoušet do Studia Anička.
Archandělská esence ChamaelAnděl lásky a soucítění
Ženská andělská energie rozvíjející intuici

Archanděl Chamael 
Archanděl Chamael se v systému Aura-Soma ® objevuje jako jedenáctý, v lahvičce Equilibrium 104. Tato esence podporuje naši ženskou energii, pomáhá jí, aby se mohla více projevovat, rozvíjí intuici a pomáhá nám ctít ženskou část našeho těla – pravou mozkovou hemisféru a levou polovinu těla.
Chamael, přinášející energii soucítění a lásky, patří mezi jedenáct archandělů chránících trůn Boží. Na Chamael se můžeme obrátit s prosbou o pomoc při ochraně vesnice, města, národa nebo posvátného místa, ale i na osobní rovině, při problémech s tělesným i duševním zdravím a pohodou.
Rozvíjíme-li prožitek našeho bytí a ne-konání, potom dokážeme lépe a vědoměji chápat to, co se děje skrze nás a jakou roli v tom hrajeme. Chamael používáme v kritických dobách, je to archanděl, který nám pomáhá ulehčovat naše trápení. U tohoto archanděla se objevila personifikace, výrazně ženská energie, která u ostatních ArchAngeloi nebyla přítomná. Tato bytost nám pomáhá spojit se s vnitřním soucitem, teplem a porozuměním, s nimiž můžeme čelit vlastním stínových aspektům, které jsme dříve přehlíželi (vnitřní ignorance).
Tento Archanděl je nesmírně důležitou silou, která by mohla pomoci zvrátit současnou, stále narůstající davovou negativitu a obrátit tendenci k vytváření obětí na hledání řešení, které přináší větší dobro všem.
K tomu můžeme dojít ve chvíli, kdy sami sebe přijmeme na hlubších rovinách, kdy v sobě nalezneme hluboký soucit a pochopení. Tehdy můžeme začít rozpouštět své projekce a posuzování druhých.
Zakladatelka systému Aura-Soma cítila s tímto archandělem hluboké spojení. Je to jako kdyby si přála se skrze něj připomenout, znovu nechat rozeznít prvotní tón oktávy, potvrdit počátky a původní záměr. Tím můžeme lépe překonat bariéry oddělenosti a vzdálenosti mezi námi a nalézt pochopení a vřelost, která tyto bariéry překonává.
Chamael nám pomáhá vkládat lásku a péči do každodenních drobností, přijmout sebe sama a tím snadněji přijímat i druhé. Platí to o našich názorech i názorech druhých lidí, ale také o našich činech a o všem, co si myslíme, že jsme vykonali.
Chamael nám nabízí teplo, lásku a péči pro sebe i pro druhé.


Archandělská esence Gabriel
Kvalita ženské polarity, naplnění ženské duše.

Element: Voda

Energie archanděla Gabriela je svou kvalitou ženské polarity, učí nás vypořádat se s tématy matky, ženství a mateřství. Poukazuje na to, jak zacházíme s hmotou - neboť tyto problémy zrcadlí to, jak ve svém nitru zacházíme s ženskou, mateřskou energií.
Gabriel utěšuje ducha a vyživuje duši, osvobozuje nás od starých smutků, rozvíjí obětavost a pokoru.

Esence Archanděl Gabriel
- vede nás k pohledu do nitra a k přehodnocení zaběhlých schémat a zvyklostí
- zvláště těch, které souvisejí s naší rodinou a okolní společností
- pomáhá nám najít cestu ven ze situací, které už nevyhovují našemu dalšímu vývoji
- ukotvuje nás v našem středu a rozvíjí opravdovost a pravdivost vůči sobě samotným
- pomáhá nám uskutečnit náš potenciál a osvobodit se od předchozích omezení
- aktivuje komunikaci mezi vnitřním hlasem moudrosti a vyšším vedením člověka.

Archandělská esence Jophiel


Anděl tvůrčích sil a porozumění Božím zákonům.

Energie archanděla Jophiela nám dává rozlišovací schopnosti bez souzení a odsuzováná. Zpřístupňuje moudrost srdce, osvobozuje nás od potřeby hodnotit sebe a ostatní a otevírá nás tak možnostem opravdového přátelství a porozumění. Jophiel je velkým učitelem, který pomáhá naladit vnější vědomí na sílu vnitřního světla. Pomáhá i při studiu a vstřebávání nových poznatků.

Esence Archanděl Jophiel
- pomáhá neztrácet důvěru v obtížných situacích a nalézat nový směr v životě
- projasňuje těžce zraněné city, navozuje přátelský postoj a ochotu ke spolupráci
- otevírá vhled do souvislostí mezi velkým celkem a individuálním světem, nabízí možnost vnímat vyšší pravdu, naději a harmonii
- vnáší světlo do pochybnosti  o sobě samých, utěšuje nás, když se cítíme osamocení a malí.

Archandělská esence MetatronNebeský písař, prostředník mezi Bohem a lidmi.

Energie archanděla Metatrona strhává závoj zrcadla, odkrývá hlubiny našeho já, pomáhá rozpustit odpor a pýchu a vzdát se role oběti. Pomáhá nám přijmout naše tělesné pocity a potřeby a zároveň zůstat v naladění na vyšší úroveň vědomí. Spojuje lidskou vášeň s Přítomností Boží a přivádí nás ke skrytým vnitřním zdrojům. Metatron zpřístupňuje staré i nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné poznání.

Esence Archanděl Metatron
- tato esence pomáhá nalézt objektivnější postoj v situacích extrémních protikladů
- přivádí nás k poznání našich nevyužitých nebo nepoznaných schopností a talentů, cenný průvodce v životních krizích a v procesech proměny
- odkrývá poznání odvěkých zákonitostí života a pomáhá uvědomit si paradox zdání a skutečnosti.

Archandělská esence Michael


Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva.

Element: Oheň

Energie archanděla Michaela nám pomáhá rozpustit konflikty a disharmonie v našem nitru a vyjasnit si negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzorce. Upozorňuje na naše problémy s autoritami a bojem o moc. Přináší pokornou sílu, víru, odvahu a nejvyšší možnou duchovní ochranu, jakož i osvobození od minulosti a pout karmy, klid a mír.

Esence Archanděl Michael
- pomáhá jasně formulovat názory a posiluje důvěru ve vlastní sílu
- dodává odvahu očistit se od pochybností a zmatků a podívat se na situaci novýma očima, z vyšší perspektivy
- navrací nás k vnitřní podstatě vlastní bytosti
- dává podnět k opětovnému spojení vnitřních sil, k oživení vlastní vůle a sebevědomí (důležité zvláště po traumatických událostech provázených zhroucením síly, vůle a sebevědomí).

Archandělská esence RaphaelBožský lékař a veselý společník – léčivý nástroj.

Element: Vzduch

Světová strana: Východ

Energie archanděla Rafaela nám umožňuje nalézt cestu k vnitřním zdrojům naší duševní tísně, která se často manifestuje jako nemoc. Pomáhá nám odhalit nevyřešené emoce, aby mohlo dojít k jejich vyléčení.
Rafael je vládcem ctností, pomáhá nám zlepšit úsudek a komunikační schopnosti, dosáhnout větší mentální síly. Spojuje mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady, podněcuje rozvíjení vyšších duchovních schopností. Léčí srdce lidí a povzbuzuje k víře v zázrak uzdravení.

Esence Archanděl Rafael:
- posiluje důvěru ve vlastní intuici a schopnost jejího vyjadřování
- přináší ztišení, mír, pocit pohody a celistvosti
- v obtížných situacích pomáhá k odpoutanosti a k hlubšímu vhledu do příčin a souvislostí
- zostřuje smyslové vnímání, zlepšuje schopnost koncentrace a pomáhá rozlišovat důležité od nepodstatného
- navrací nás k sobě samým, otevírá vhled do neprobádaných hlubin naší bytosti, z něhož pak může vzejít skutečná proměna a léčení
- pomůže vyčistit mysl po náročném dni a navodit hluboký, regenerující spánek a jasnější sny.


Archandělská esence SandalphonAnděl modlitby a písně nebes.

Energie archanděla Sandalfona spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Má hloubku a něžnost opravdové lásky, která nám pomáhá s hravostí dítěte uskutečňovat naše nejhlubší tužby. Léčí rány srdce a vrací nám schopnost milovat a těšit se z krás světa, z hudby, barev a umění. Smiřuje nás s bolestnými zážitky minulosti, rozpouští bariéry hořkosti a zlosti a vrací nám něžnost a nevinnost dítěte.

Esence Archanděl Sandalfon
- pomáhá nám oprostit se od minulosti, poznat smysl prožitých událostí a vyrovnat se s nimi
- léčí traumata a šoky, zvlášť z dětství, pomáhá překonat emocionální balast omezující svobodné prožívání života, probouzí  v nás prvotná dítě a posiluje vazbu na naše pravé poslání na Zemi
- vede nás k hlubšímu pochopení lidí, kteří se s námi nacházejí na společné životní cestě, k chápání vzájemné provázanosti života na Zemi.

Archandělská esence Tzadkiel


Anděl milosrdenství, štědrosti a prosperity.

Energie archanděla Cadkiela nám pomáhá překročit staré vzorce myšlení a chování, zbavuje nás závislosti na karmě a dogmatu, přináší sílu pro vzkříšení pravdy. Přivádí nás k odpovědnosti za naše jednání a za z toho vzniklé problémy, abychom z nich neobviňovali druhé. Pomáhá nám odhodit starou zátěž a užívat si svobodu duše, která má radost ze života a z jeho možností.

Esence Archanděl Cadkiel
- pomáhá znovu otevřít srdce s důvěrou v život, vede člověka k poznání širších souvislostí a k uvědomění si své spoluzodpovědnosti za větší celek
- přináší citlivý, odpouštějící životní postoj, se kterým dokážeme přijmout minulost takovou, jaká je, a vrací nám chuť do života, která s sebou přináší i obnovu mezilidských vztahů a nová setkání
- rozumově zaměřeným lidem odkrývá hlubší vrstvy jejich osobnosti, které předtím přežívaly jako pouhý stín.
Archandělská esence Uriel


Duch ohně a anděl zkázy

Element: Země

Světová strana: Sever


Účinek energie archanděla Uriela je velmi hluboký. Probouzí v nás duchovní sílu k osvobození od závislostí, projekcí a duchovní pýchy. Ukazuje nám možnosti, jak se opět spojit s Boží silou v nás. Uriel je hlasatelem pravdy a strážcem velkých zasvěcení. Je impulsem, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele světla a mistry.
Podporuje náš růst, jasnost vidění a intuitivní vnímání.

Esence Archanděl Uriel:
- pomáhá kreativním lidem uskutečňovat jejich myšlenky a zapojovat je do každodenního života, přináší vnitřní mír a rozvíjí skutečnou moudrost a vhled
- zesiluje vnímavost a schopnost uvědomovat si kolektivní vzorce strachu a zmatku společnosti, logicky a věcně zaměřeným lidem otevírá bránu k jejich intuici a vnitřnímu poznání
- pomáhá nám rozvíjet a projevovat náš vnitřní po
tenciál, přivádí nás na naši skutečnou životní cestu.

Žádné komentáře:

Okomentovat